۲۰ام مهر ۱۳۹۶ پزشکی

توافق برای ارتقای بهداشت در کشورهای منطقه/ بحث و تبادل نظر با همسایگان ایران در قالب نشست G5 / برگزاری نشست کمیته منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت سال ۲۰۱۹ در ایران/ امضای تفاهم نامه بهداشتی درمانی و دارویی با عمان